REGULAMIN KONKURSU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród (zwanego dalej “Konkursem”), jest farmacja.net sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian lub usunięcia.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/farmacja.net/ (zwanej dalej “Fanpage”).

5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami serwisu Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu,

zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano czterdzieści nagród – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są Kalendarze Akademickie.

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/farmacja.net/

2. Konkurs trwa od dnia 6 grudnia 2018 do 7 grudnia 2018 do godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) odpowiedzi na pytanie zadane w treści posta konkursowego na Fanpage’u Organizatora.

Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

4. O przyznaniu nagród decyduje Organizator, wybierając 40 najbardziej kreatywnych odpowiedzi.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/farmacja.net do 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – www.facebook.com/farmacja.net/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną dostarczone uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika lub na wydział, na którym studiuje Uczestnik.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych podanych przez Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu przeglądarek oraz platformy Facebook.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 8. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 06.12.2018 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2018 r. i obowiązuje do 7 grudnia 2018 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora: www.farmacja.net.