REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO AQUAMOL

§ 1

Warunki ogólne

1. Organizatorem Konkursu edukacyjnego Aquamol zwanego dalej "Konkursem" jest firma farmacja.net sp.
z o.o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów , będąca właścicielem serwisu internetowego farmacja.net, figurującego pod adresem internetowym www.farmacja.net zwana dalej "Organizatorem".
2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą “Konkurs edukacyjny Aquamol”.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie, wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz osoby współpracujące z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 3

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie osoba określona w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu zobowiązana jest w czasie trwania konkursu założyć Konto na Portalu internetowym farmacja.net oraz utworzyć własny Profil. Użytkownik musi udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe.
2. Warunki określone w ust. 1 zdanie 2 powyżej musi spełnić także Użytkownik posiadający już na Portalu aktywne Konto i utworzony Profil.

§ 4

Nagrody

1. Na potrzeby Konkursu zostało przeznaczonych 50 nagród
2. Fundatorem nagrody jest Stada Poland Sp. z o.o.
3. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną, ani na nagrody innego typu.
4. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.

§ 5

Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od godziny 8:00 dnia 08.02.2016r do godz. 23:59 dnia 21.02.2016r.

§ 6

Zasady przyznawania nagród

1. Nagrody otrzyma co 5 osoba, która weźmie udział w konkursie i odpowie poprawnie na wszystkie 6 pytań w okresie od 08.02.2016 do 21.02.2016
2. Jedna osoba może zdobyć maksymalnie 1 nagrodę
3. Wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej www.farmacja.net w dniu 22.02.2016 do godziny 19:00.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyznaniu nagrody rzeczowej.
5. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany w terminie do 3 dni od dnia przyznania mu nagrody do potwierdzenia u Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej o danych adresowych miejsca, do którego nagroda rzeczowa ma zostać dostarczona.
5. Nagroda zostanie wysłana na wskazany przez zwycięzcę Konkursu adres za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej najpóźniej w dniu 26.02.2016r
6. W przypadku nie poinformowania przez Zwycięzcę Konkursu Organizatora o danych adresowych miejsca do którego nagroda rzeczowa ma zostać dostarczona w trybie ust. 4 powyżej lub nieodebrania nagrody wysłanej zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej, Zwycięzca traci prawo do nagrody, która przechodzi na rzecz Organizatora.
7. Zwycięzca Konkursu jest obowiązany w terminie do dnia 04.03.2016r do potwierdzenia za pośrednictwem Portalu internetowego farmacja.net odebrania nagrody, poprzez umieszczenie na utrzymywanym Profilu stosownej informacji w tym przedmiocie.
8. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu lub przez osobę niebędącą Uczestnikiem Konkursu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
9. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, ewentualnie nr telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji, podpis Uczestnika.
10. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
11. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji.

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych

1. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Administratorem danych jest firma farmacja.net sp. z o.o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów.
2. Przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników oraz przyznania nagrody i jej dostarczenia.
3. Dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników oraz przyznania i dostarczenia nagrody.
4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz uzyskania i odebrania nagrody przez Uczestnika.

§ 8

Odpowiedzialność Organizatora

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zwycięzcy Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedostarczeniem nagrody wynikające z podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych adresowych uniemożliwiających doręczenie nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, której zostało powierzone doręczenie przesyłki zawierającej nagrodę, w tym w szczególności za opóźnienie, niedoręczenie, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.farmacja.net
2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny; moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z tytułu zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Zaloguj się