Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Nazwa pestycydu Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości
(mg/kg produktu)
1 2
ALDRYNA I DIELDRYNA
(suma aldryny i dieldryny wyrażona jako dieldryna)
95% rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-
heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu i 85% rel-(1R,4S;4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen
0,003
DISULFOTON
(suma disulfotonu, sulfotlenku i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disulfoton)
ditiofosforan O, O-dietylo-S-(2-etylotio)etylu
0,003*
ENDRYNA
rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10- heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4,5,8-dimetanonaftalen
0,003
FENSULFOTION
(suma fensulfotionu, jego tlenowych i sulfonowych analogów wyrażona jako fensulfotion)
tiofosforan O, O-dietylo-O-4-metylosulfinylofenylu
0,003*
FENTYNA
(wyrażona jako kation trifenylocynowy)
kation trifenylocynowy
0,003*
HALOKSYFOP
(suma haloksyfopu, jego soli i estrów włączając koniugaty wyrażona jako haloksyfop)
kwas (RS)-2-[4-(3-chloro-5-trifluorometylo-2-pirydyloksy) fenoksy] propionowy
0,003*
HEKSACHLOROBENZEN
(HCB - heksachlorobenzen)
0,003*
HEPTACHLOR
(suma heptachloru i trans-epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor) 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden
0,003*
N1TROFEN
eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy
0,003*
OMETOAT
tiofosforan O, O-dimetylo-S-metylo-karbamoilo-metylu
0,003*
TERBUFOS
(suma terbufosu, jego sulfotlenków i sulfonów wyrażona jako terbufos)
dietyloditiofosforan S-tertbutylotiometylu
0,003*

______________
* Granica oznaczalności metody

Zaloguj się