Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Nazwa pestycydu Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg produktu)
1 2
DEMETON-S-METYLOWY
(demeton-S-metylowy, sulfon demetonu-S-metylowego
i oksydemeton metylowy - oddzielnie lub w połączeniu wyrażone jako demeton-S-metylowy) tiofosforan S-(2-etylotio)etylo-O, O-dimetylu
0,006
ETOPROFOS
fosforoditian S,S-dipropylu O-etylu
0,008
FIPRONIL
(suma fipronilu i disulfinylu fipronylu wyrażona jako fipronil) (?)-5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluorometylo-fenylo)-trifluorometanosulfinylo-pirazol-4-ilo-3-karbonitryl
0,004
KADUSAFOS
fosforoditian S,S-di-sec-butylu O-etylu
0,006
PROPINEB/PROPYLENOTIOMOCZNIK
(suma propinebu i propylenotiomocznika)
(związek z grupy ditiokarbaminianów)
0,006

Tabela 2

    Pestycydy, które nie mogą być stosowane w uprawach surowców przeznaczonych do wytwarzania preparatów do początkowego żywienia niemowląt, preparatów do dalszego żywienia niemowląt, środków spożywczych uzupełniających, obejmujących produkty zbożowe przetworzone i środki spożywcze inne niż produkty zbożowe przetworzone, oraz ich najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

Zaloguj się