Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

    Na podstawie art. 89 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

    § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941 oraz z 2007 r. Nr 71, poz. 480) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Farmaceuta rozpoczyna specjalizację w terminie określonym przez kierownika jednostki szkolącej w karcie specjalizacji, po uzyskaniu pisemnej akceptacji kierownika specjalizacji oraz konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, właściwego ze względu na miejsce odbywania stażu specjalizacyjnego.";

2) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, składa się w terminie do dnia 31 lipca każdego roku dla sesji jesiennej lub do dnia 31 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.";

3) w § 21 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. W razie nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do egzaminu państwowego CEM dokona zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 2, jeżeli zostanie złożone do CEM pismo zawierające: oświadczenie o nieprzystąpieniu do egzaminu i podanie o dokonanie zwrotu opłaty oraz przekazanie jej na wskazany w nim numer rachunku bankowego.

5. Zwrot opłaty za egzamin nastąpi, jeżeli pismo, o którym mowa w ust. 4, zostanie złożone nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, w której farmaceuta miał przystąpić do egzaminu.

6. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy farmaceuty w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 4.";

4) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. Egzamin państwowy przeprowadzany jest 2 razy w roku w sesji wiosennej od dnia 15 maja do dnia 30 czerwca i w sesji jesiennej od dnia 2 stycznia do dnia 15 lutego.";

5) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Egzamin państwowy, kończący specjalizację, dla każdej dziedziny składa się z dwóch części - egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest zgodnie z ramowym programem specjalizacji w formie testu albo egzaminu ustnego.";

6) w § 26 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Egzamin testowy dla danej specjalności odbywa się jednocześnie w całym kraju, w terminie ustalonym przez Dyrektora CEM w porozumieniu z Komisją.

3. Egzamin praktyczny oraz egzamin ustny albo testowy z zakresu programu danej specjalizacji opracowuje i ustala CEM w porozumieniu z właściwym konsultantem krajowym odrębnie dla każdego programu specjalizacji oraz na każdą sesję egzaminacyjną.";

7) w § 27:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W razie negatywnego wyniku praktycznej części egzaminu państwowego farmaceuta może przystąpić do egzaminu państwowego w innej sesji egzaminacyjnej. W takim przypadku egzamin państwowy składa się z wszystkich części, o których mowa w § 24 ust. 1.

3. W przypadku złożenia egzaminu praktycznego, a nieuzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu teoretycznego albo nieprzystąpienia do egzaminu teoretycznego w ustalonym terminie farmaceuta może przystąpić w innej sesji tylko do egzaminu teoretycznego.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku przystąpienia przez farmaceutę tylko do części teoretycznej egzaminu państwowego wysokość opłaty za egzamin wynosi 25 % kwoty ustalonej na podstawie § 21 ust. 2. Przepisy § 21 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.";

8) w § 28:

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Potwierdzeniem złożenia egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym jest wydane przez CEM zaświadczenie, które stanowi podstawę do otrzymania dyplomu uzyskania tytułu specjalisty.

2. CEM przekazuje zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, kierownikowi właściwej jednostki szkolącej.

3. Kierownik jednostki szkolącej po otrzymaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wydaje farmaceucie dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty.",

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Kierownik jednostki szkolącej przesyła odpis dyplomu do ośrodka wojewódzkiego.";

9) w załączniku nr 3 do rozporządzenia pkt 12 otrzymuje brzmienie:

    § 2. Farmaceuci, którzy rozpoczęli specjalizację przed dniem 5 maja 2007 r., realizują specjalizację na podstawie przepisów obowiązujących w dniu rozpoczęcia specjalizacji oraz na podstawie dotychczas zawartych umów.

    § 3. Farmaceuci, którzy zostali dopuszczeni do egzaminu państwowego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, składają egzamin zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Zaloguj się