Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 grudnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub
dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych
umieszczanych na opakowaniach kosmetyków2)

    Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o
kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.3)) zarządza się, co
następuje:

    § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z
ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na
opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642, z późn. zm.4)) wprowadza
się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) Ip. 167 otrzymuje brzmienie:

"167
Kwas 4-aminobenzoesowy i jego estry z wolną
grupą aminową
4-aminobenzoic acid and its esters, with the free amino
group"

b) dodaje się Ip. 1329-1371 w brzmieniu:

    § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. d w zakresie dotyczącym Ip. 241, który wchodzi
w życie z dniem 5 lutego 2010 r.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na
podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża następujące
dyrektywy WE: dyrektywę Komisji 2008/88/WE z dnia 23 września 2008 r. zmieniającą
dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej
załączników II i III do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 24.09.2008, str.
12), dyrektywę Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającą dyrektywę
Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej
załączników II i VII do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 340 z 19.12.2008, str. 71)
oraz dyrektywę Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniającą dyrektywę Rady
76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II
i III do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 36 z 04.02.2009, str. 15).
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz.
659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019, z 2004 r. Nr 213, poz. 2158 oraz z 2009 r. Nr
18, poz. 97, Nr 20, poz. 106 i Nr 91, poz. 740.
4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r.
Nr 181, poz. 1521 i Nr 265, poz. 2228, z 2006 r. Nr 85, poz. 593, z 2007 r. Nr 47, poz.
316, Nr 107, poz. 743 i Nr 207, poz. 1504, z 2008 r. Nr 85, poz. 520 oraz z 2009 r. Nr
107, poz. 898.

Zaloguj się