Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 marca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

    Na podstawie art. 89e ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

    § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. Nr 132, poz. 1238) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ramowy program ciągłych szkoleń obejmuje zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dotyczący zagadnień z zakresu:

1) opieki farmaceutycznej, rozumianej jako udział farmaceuty w zapewnieniu prawidłowego przebiegu farmakoterapii zmierzającej do wyleczenia, wyeliminowania lub złagodzenia objawów choroby, wstrzymania lub opóźnienia procesu patologicznego lub zapobieżenia chorobie;

2) postępu nauk farmaceutycznych, a w szczególności:

a) farmakoterapii,

b) technologii postaci leków,

c) farmacji aptecznej,

d) farmacji szpitalnej,

e) farmacji klinicznej,

f) leku roślinnego,

g) farmakologii,

h) biotechnologii farmaceutycznej,

i) farmakoekonomiki,

j) zdrowia publicznego;

3) homeopatii;

4) prawa regulującego wykonywanie zawodu farmaceuty;

5) nowoczesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną;

6) zasad udzielania pierwszej pomocy.";

2) w § 3:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kursy realizowane metodą wykładów;",

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) kursy realizowane metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem;",

- w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9-11 w brzmieniu:

"9) sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczną praktykę (staż) w aptece;

10) pełnienie funkcji kierownika specjalizacji;

11) sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów.",

b) w ust. 2:

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) za udział w kursie realizowanym metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, odpowiadający pięciu pytaniom w obowiązkowych zadaniach testowych, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs;",

- w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9-11 w brzmieniu:

"9) za sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczny staż w aptece przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdy miesiąc sprawowania opieki nad jednym studentem, nie więcej jednak niż 18 punktów edukacyjnych w okresie edukacyjnym;

10) za pełnienie funkcji kierownika specjalizacji przysługuje 5 punktów edukacyjnych za każdy rok trwania specjalizacji, nie więcej jednak niż 15 punktów edukacyjnych za jedną osobę;

11) za sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdy miesiąc trwania obowiązkowego przeszkolenia lub obowiązkowej praktyki, nie więcej jednak niż 6 punktów edukacyjnych za wszystkie osoby w danym roku.";

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Farmaceuta odbywa kursy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 1a, zgodnie z programami kursów, opracowanymi przez zespół ekspertów powołanych przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej "Centrum".";

4) w § 6 w ust. 1:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) udział farmaceuty w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i 4, musi być potwierdzony wydanym przez jednostkę szkolącą zaświadczeniem, zwanym dalej "certyfikatem", określającym temat, liczbę godzin szkolenia i liczbę punktów edukacyjnych;",

b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) udział farmaceuty w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, musi być potwierdzony zaświadczeniem (certyfikatem) wydanym przez organizatora kongresu, zjazdu, konferencji lub sympozjum naukowego;";

5) w § 7:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dla farmaceutów, którzy ukończyli studia na kierunku farmacja i uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Dla farmaceutów, którzy zobowiązani są do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeszkolenie zostało zakończone.";

6) w § 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Zaloguj się