Rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

    Na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

    § 1. Ustala się wykaz produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w:

1) punktach aptecznych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) sklepach zielarsko-medycznych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) sklepach ogólnodostępnych oraz sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

    § 2. Placówki obrotu pozaaptecznego oraz punkty apteczne mogą przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi innymi niż określone w załącznikach do rozporządzenia, jeżeli te produkty lecznicze zostały nabyte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

    § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych (Dz. U. Nr 130, poz. 905 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 465), które utraciło moc z dniem 2 listopada 2008 r. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 492).

Zaloguj się