Rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

    Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

    § 1. Ustala się wykaz chorób dla świadczeniobior-ców chorujących na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonych umysłowo, a także chorujących na następujące choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte:

1) akromegalię,

2) astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli,

3) chorobę Alzheimera,

4) chorobę i zespół Parkinsona,

5) chorobę Leśniowskiego-Crohna,

6) choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe,

7) ciężką postaç przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z udokumentowanym badaniem spirome-trycznym z wartością wskaźnika FEV1 < 50 % oraz ujemną próbą rozkurczową,

8) cukrzycę,

9) epidermolysis bullosa,

10) fenyloketonurię,

11) gruźlicę, w tym również gruźlicę wielolekooporną i inne mykobakteriozy,

12) hipercholesterolemię LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymującą się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej,

13) jaskrę,

14) miastenię,

15) miażdżycę objawową naczyń wieńcowych leczoną stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,

16) moczówkę prostą przysadkową,

17) mukowiscydozę,

18) neuralgię popółpaścową przewlekłą,

19) niedoczynność tarczycy,

20) nowotwory złośliwe, w tym również:

a) neutropenię w chorobach nowotworowych,

b) przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych,

c) raka piersi i raka trzonu macicy,

d) raka piersi w II rzucie hormonoterapii,

e) raka prostaty,

21) osteoporozę,

22) padaczkę,

23) padaczkę oporną na leczenie,

24) pierwotną dyskinezę rzęsek,

25) przerost gruczołu krokowego,

26) przewlekłe owrzodzenia,

27) schizofrenię,

28) schizofrenię w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego,

29) stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku,

30) stan po resekcji trzustki,

31) stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania,

32) stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania,

33) stwardnienie rozsiane,

34) stwardnienie zanikowe boczne,

35) udokumentowaną niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV,

36) wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I

- odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II

- kauzalgia,

37) wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

38) zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe, biegunki przewlekłe,

39) zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia

- dla których leki i wyroby medyczne przepisuje się bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

    § 2. Ustala się wykaz leków i wyrobów medycznych przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1:

1) wydawanych bezpłatnie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wydawanych po wniesieniu opłaty ryczałtowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 30 % ceny leku albo wyrobu medycznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 50 % ceny leku albo wyrobu medycznego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

    § 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 125, poz. 807).

    § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2009 r.

Minister Zdrowia: E. Kopacz1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120 i Nr 26, poz. 157.

Zaloguj się