Rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej w aptece

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 lutego 2009 r.

w sprawie praktyki zawodowej w aptece

    Na podstawie art. 2c ust. 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) zarządza się, co następuje:

    § 1. Rozporządzenie określa ramowy program praktyki zawodowej w aptece, zwanej dalej "praktyką", sposób jej odbywania, dokumentowania i zaliczania, w tym wzór dziennika praktyki zawodowej w aptece.

    § 2.  Ramowy program praktyki zawodowej w aptece stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

    § 3. 1. Praktyka rozpoczyna się po wykonaniu i obronie pracy magisterskiej, nie później niż z dniem 1 października, i kończy się po 6 miesiącach pod warunkiem zrealizowania pełnego programu praktyki w łącznej liczbie 960 godzin dydaktycznych, przy czym godzina dydaktyczna realizacji zajęć w ramach praktyki trwa 45 minut.

    2. W przypadku gdy praktyka odbywa się w aptece szpitalnej lub zakładowej w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego, co najmniej 3 miesiące praktyki powinny odbywać się w aptece ogólnodostępnej.

    § 4. 1. Osoba odbywająca praktykę, zwana dalej "praktykantem", odbywa praktykę w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na dobę, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

    2. Przedłużenie dobowego czasu wymiaru praktyki jest dopuszczalne, za zgodą praktykanta, nie więcej jednak niż do 12 godzin dydaktycznych. Przedłużony dobowy wymiar czasu jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu odbywania praktyki w innych dniach lub dniami wolnymi od praktyki w przyjętym dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

    3. Miesięczny rozkład czasu praktyki ustala opiekun, o którym mowa w art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, zwany dalej "opiekunem", biorąc pod uwagę opinię praktykanta, i zapoznaje z nim praktykanta na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca praktyki.

    4. Opiekun prowadzi ewidencję czasu odbywania praktyki celem prawidłowego ustalenia wymiaru czasu odbywania praktyki i zaliczenia praktyki.

    § 5. 1. Czas trwania praktyki ulega przedłużeniu w przypadku:

1) niezdolności w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych przez okres dłuższy niż 14 dni;

2) urlopu, o którym mowa w art. 172 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)).

    2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dziekan decyduje o przedłużeniu praktyki w wymiarze pozwalającym na pełną realizację programu i powiadamia kierownika apteki o przedłużeniu czasu trwania praktyki, określając okres i przyczynę przedłużenia praktyki.

    3. Usprawiedliwioną nieobecnością na praktyce niewymagającą przedłużania czasu trwania praktyki jest:

1) niezdolność w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych przez okres do 14 dni;

2) nieobecność na praktyce w wyznaczone przez organy uczelni dni rektorskie albo dziekańskie;

3) nieobecność na praktyce w ciągu 6 miesięcy przez okres 30 godzin dydaktycznych w związku z udokumentowanym, w dzienniku praktyki zawodowej w aptece, udziałem w szkoleniach w dziedzinie nauk farmaceutycznych lub medycznych organizowanych przez uczelnie, towarzystwa naukowe lub samorządy zawodowe.

    § 6. 1. Praktykant otrzymuje od dziekana skierowanie na praktykę zawierające:

1) imię i nazwisko praktykanta;

2) nazwę i adres apteki, w której ma być odbywana praktyka;

3) imię i nazwisko opiekuna praktyki;

4) datę rozpoczęcia praktyki.

    2. Praktykant odbywa praktykę zgodnie z planem praktyki opracowanym przez opiekuna, a zatwierdzonym przez dziekana na podstawie programu praktyki zawodowej.

    3. Opiekun zaznajamia praktykanta na początku praktyki z planem praktyki, zakresem zadań oraz sposobem wykonywania zadań na wyznaczonych stanowiskach.

    4. Zmiana apteki, w której jest odbywana praktyka, następuje gdy wskazana przez dziekana apteka przestaje spełniać wymogi niezbędne do realizacji ramowego programu praktyki zawodowej w aptece.

    § 7. Realizując zadania wynikające z programu praktyki, praktykant:

1) sumiennie i starannie wykonuje powierzone czynności i zadania;

2) przestrzega ustalonego harmonogramu i czasu odbywania praktyki;

3) przestrzega przepisów i zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty;

4) przestrzega regulaminu i ustalonego w aptece porządku;

5) przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

6) dba o dobro apteki, chroni jej mienie oraz dochowuje tajemnicy zawodowej;

7) przestrzega zasad współżycia społecznego.

Zaloguj się