Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 lipca 2009 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu

    Na podstawie art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

    § 1. Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

    § 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu (Dz. U. Nr 211, poz. 1797).

    § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817.

Zaloguj się