Magister farmacji
Jarosław Panek
Offline

Informacja o wygranym procesie w sprawie cisnieniomierzy


Warszawa, dnia 12 stycznia 2011

Informacja prasowa

Naczelny Sąd Administracyjny weryfikuje błędną praktykę inspekcji farmaceutycznej zakazującej dokonywania pomiaru ciśnienia w aptekach.

Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2011 Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował praktykę inspekcji farmaceutycznej zakazującą umieszczania w aptekach ciśnieniomierzy do bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Sprawa możliwości bezpłatnego pomiaru ciśnienia w aptekach już od wielu lat budziła wątpliwości. Inspekcja farmaceutyczna sukcesywnie zaostrzała swoje stanowisko w tym zakresie, ostatecznie stwierdzając w licznych decyzjach, że aparaty do pomiaru ciśnienia umieszczane w aptekach powinny być z aptek usunięte, gdyż w ustawie prawo farmaceutyczne i rozporządzeniach wykonawczych brak jest podstaw do stwierdzenia legalności takiego rodzaju działalności apteki.

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2010 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (VI SA/Wa 565/10) podzielił stanowisko organów farmaceutycznych uznając, że w związku z tym, że Minister Zdrowia nie skorzystał z delegacji zawartej w art. 86 ust. 9 ustawy prawo farmaceutyczne należy uznać, że katalog usług, wymieniony w ust. 2, 5 i 8 jest wyczerpujący i nie ma podstawy prawnej upoważniającej apteki do prowadzenia innej działalności poza wymienioną w ustawie, w tym do przeprowadzenia bezpłatnego pomiaru ciśnienia krwi.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II GSK 1365/10), który na rozprawie w dniu 11 stycznia 2011 uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd przychylił się do zarzutów skarżącej, iż analizy przedmiotu działalności apteki nie można dokonywać z pominięciem definicji apteki wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne oraz w oderwaniu od konstytucyjnej zasady ochrony zdrowia wynikającej z art. 68 Konstytucji RP.

Powyższy wyrok ma bez wątpienia charakter przełomowy dla całej branży aptekarskiej. Naczelny Sąd Administracyjny nie tylko dokonał szczegółowej analizy ustawy prawo farmaceutyczne i przedstawił wykładnię tej ustawy w szerokim ujęciu systemowym, ale również zwrócił uwagę na bardzo aktualny problem zakazu ograniczania swobody działalności gospodarczej w sytuacjach gdy ograniczenie to nie wynika wprost z ustawy. Zgodzić należy się z NSA, iż zakazów ingerujących w swobodę działalności gospodarczej w szczególności nie można domniemywać z braku rozporządzeń wykonawczych, czyli krótko mówiąc z zaniechań legislacyjnych. Wyrok ten może stanowić istotny krok do tego by konstytucyjne prawa przedsiębiorców prowadzących apteki były respektowane, o co w ostatnim okresie jest niezwykle trudno biorąc pod uwagę chociażby kontrowersje jakie budzi nowa ustawa refundacyjna.

radca prawny Bartosz Majkowski, specjalista z zakresu prawa farmaceutycznego

Dane do kontaktu:
Załęska i Wspólnicy sp. z o.o.
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa

Osoba do kontaktu:
r. pr. Bartosz Majkowski

(22) 860 03 06

Zaloguj się